Tüm Detaylarıyla AspNetCore.Identity Kütüphanesi : Validasyonların Yönetilmesi — Part 2

https://beanvalidation.org/
Model
View
Required özelliğini kullandığımız zaman ilgili alanı boş geçemeyeceğimizi söyler.
MaxLength(5) özelliğini kullandığımız zaman beşten fazla karakter giremeyeceğimizi söyler.

Identity Kütüphanesi ile Varsayılan Olarak Gelen Validasyonların Yönetilmesi

Önceki makalemizden aklımızda kalan bazı durumlara göz atarak ne gibi özelleştirmeler yapabiliriz bir bakalım.

Parola alanı için Identity kütüphanesi ile varsayılan olarak gelen doğrulama
ConfigureServices in startup.cs
ClaimsIdentityOptions

Özel Validasyonların Oluşturulması

Buraya kadar olan kısımda bazı validasyonların Identity kütüphanesi ile varsayılan olarak projemize entegre olduğunu gördük. Bunlar üzerinde nasıl geliştirmeler yapabileceğimiz konusunun da kafamızda iyice oturduğunu düşünüyorum. Şimdi de bu varsayılanda gelen validasyonlar dışında özel olarak neler yapabiliyoruz bir de bu konuyu inceleyelim.

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store