Tüm Detaylarıyla AspNetCore.Identity Kütüphanesi : Çerezlerin Yapılandırılması — Part 3

ÇEREZLERİN (COOKIE) YAPILANDIRILMASI

CookieBuilder sınıfı
Varsayılan Çerez Adı
Düzenlemiş Çerez Adı
HttpOnly
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/cookie
SameSiteMode enum
CookieSecurePolicy enum
SONUÇ

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store