Tüm Detaylarıyla AspNetCore.Identity Kütüphanesi : Kurulum— Part 1

Tablolarımız nasıl bir anlam ifade ediyor ?

  • AspNetUsers : Kullanıcı bilgilerimiz içeririr.
  • AspNetRoles : Kullanıcı rollerimizi içerir. Bir kullanıcımıza bir veya birden fazla rol atayabilir veya bir rol altına bir veya birden fazla kullanıcı ekleyebiliriz.
  • AspNetRoleClaims & AspNetUserClaims : İddialar olarak türkçeye çevirebildiğimiz kavram ise mevcut bilgiler dışında key-value pair şeklinde diğer ihtiyacımız olan bilgilerimizi tuttuğumuz ve bu bilgiler ışığında da yetkilendirme yapabildiğimiz yapılardır.
  • AspNetUserTokens : Kullanıcıların token bilgilerini içerir.
  • AspNetUserLogins : Facebook, Google, Twitter gibi üçüncü parti servisler üzerinden oluşturduğumuz kimlik bilgilerini içerir.

Veri tabanımızdaki identity ile varsayılan olarak gelen tablolarımızı özelleştirmek

En basit manada yukarıdaki tablolarımızı incelediğimiz zaman Users tablosunda bazı ihtiyacımız olan bilgileri ekleme gerekliliği hissedebiliriz. Mesela kullanıcını adı, soyadı, resim ve cinsiyet gibi ek bilgiler söz konusu olabilir.

Kullanıcılarımız ile ilgili eklemeleri AppUser.cs tablosuna ekliyoruz.
Role için bir değişiklik yapmak istersek AppRole.cs tablosuna eklemelerimizi yapabiliriz.
IdentityContext.cs
LoginViewModel.cs
RegisterViewModel.cs

Giriş Yap ve Kayıt Ol Formlarının Validasyonlarının Eklenmesi

LoginViewModel.cs
RegisterViewModel.cs

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store