Git-Github-Cheat-Sheet(Türkçe)

GIT

 • Git’e kendimizi tanıtmak.
$ git config --global user.name "Mustafa Dikyar"
$ git config --global user.email "iammustafadikyar@gmail.com"
 • Yapılandırmamızı kontrol etmek.
$ git config --global user.name
$ git config --global user.email
 • Bulunduğumuz dizinin yolu almak.
$ pwd
 • Bulunduğumuz dizin içerisindeki dosyaları listelemek.
$ ls
 • Farklı bir dizine (Change Directory) geçmek.
$ cd C:
 • Bir önceki dizine geçmek.
$ cd ..
 • Terminali temizlemek (Kısayol : Ctrl + L).
$ clear
 • Çalışma dizini (Working Directory) içerisine git projesi oluşturmak.
$ cd git
$ git init
 • Çalışma dizini içerisindeki proje dosyalarını listelemek (dizin içerisinde gizli bir .git dosyası oluşur.).
$ ls -a
 • Çalışma dizini içerisindeki dosyaları geçiş bölgesine (Staging Area) taşımak.
 • (.) ifadesi dizin içerisindeki tüm dosyaları ifade eder.
$ git add .
 • git deposu (repository) üzerinde bir kopya oluşturmak (commit).
$ git commit -m "first commit"
 • Log kayıtlarını görmek.
$ git log
 • Proje üzerindeki değişiklikleri görmek.
 • Eğer bir değişiklik yapıldıysa kırmızı bir font ile belirtilmiş ‘modified:’ ön ekiyle geçiş bölgesine taşınabilecek dosyaların bir listesini sunar.
$ git status
 • Yapılan değişiklikleri önce geçiş alanına sonra da bir kopyasını git üzerine taşımak.
$ git add start.cs
$ git commit -m "Has been a changed."
 • Yapılan değişiklikleri incelemek.
 • Eklenen satırlar (+) ve yeşil bir font ile çıkarılan satırlar (-) ve kırmızı bir font ile satır satır listelenir.
$ git diff
 • Dosyaları silmek.
 • Manuel olarak silip sonrasında commit yaparak ta silme işlemi yapılabilir.
$ git rm start.dart
$ git commit -m "start.dart is deleted."
 • Klasör silmek
$ git rm -r deleted/
$ git commit -m "'deleted' folder is deleted."
 • Dosyayı yeniden adlandırmak.
$ git mv start.cs updated.dart
$ git commit -m "Name change 'start.cs' -> 'updated.dart'"
 • Dosyayı farklı bir dizine taşımak
$ git mv updated.dart folder-to-move/
$ git commit -m "updated.dart has been moved."
 • Çalışma alanında yapılan işlemleri geri almak.
 • Birden fazla dosya üzerinde işlem yapılabilir.
$ git checkout -- updated.dart
 • Geçiş bölgesinde yapılan işlemleri geri almak.
$ git restore --staged folder-to-move/updated.dart
$ git checkout -- folder-to-move/updated.dart
 • Versiyon değiştirmek
 • log kayıtlarını getirerek ilgili id’ye erişilebilir. (ee09f5bfd7d76e2235f4e3bbc79c6f5d1b676a2e)
$ git log
$ git checkout ee09f5bfd7d76e2235f4e3bbc79c6f5d1b676a2e -- .
$ git commit -m "All changes have been reverted."
 • GITHUB tarafındaki notlar ile devam edilecek.

--

--

Software Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store