Check Version Google Play & Application Store Apps in Xamarin Forms (Dependency Service)

Bugün kaleme alacağımız konu “Check Version Google Play & Application Store Apps in Xamarin Forms” olacak. Üzerinde duracağımız bu başlığın Türkçe açıklamasından daha açıklayıcı olduğunu düşündüğüm için Türkçe’ye çevirmiyorum.

Yapı numarası
Versiyon numarası
Güncel Sürüm Bilgileri

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store