Asp.Net MVC’de Google Drive Entegrasyonu

Adım 1 : Proje isimlendirme
Adım 2 : Kimlik Bilgileri Seçimi — 1
Adım 3 : Kimlik Bilgileri Seçimi — 2
Son adımımız olarak oluşan json formatındaki dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz.
Desteklenen, Desteklenmeyen Platformlar
Dosya Yükleme Ekranımız

Peki Google Drive üzerinden dosya yükleme dışında hangi işlemleri gerçekleştirebiliriz?

  • Google Drive üzerinden dosya indirmek için :

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store