Algoritmalarda Zaman ve Uzay Karmaşıklığı

İnsanların hayatlarının verdikleri kararlar ve sonrasında bu kararlar özelinde katlandıkları sonuçlardan ibaret olduğunu düşünürüm hep.

İşin teknik taraflarına girmeden önce basit bir soruyla konuya sizleri hazırlamak istiyorum. Bir kış günü arkadaşlarımız ile buluşmak üzere dışarı çıkacağımızı düşünelim. Nasıl giyinirdiniz? Kıyafetlerimiz arasından mevcut duruma en uygun kombin hangisi ise onu seçerdiniz değil mi? Dolabımızda ne kadar çok kıyafetimiz var ise süre ve diğer değişkenler de bu ölçüde değişiklik gösterecektir.

  1. Yöntem — O(n) : Her öğrenciye gidip tek tek kalemin kendisinde olup olmadığını sorarız.
  2. Yöntem — O(log n) : Söz konusu sınıfı iki ayrı gruba ayırırız(A ve B). Kalem A grubunda mı B grubunda mı? Sonra sonucu doğru olan grubu alıp tekrar ikiye bölüyoruz ve tekrar hangi grupta olduğunu soruyoruz ve bu şekilde sonuca ulaşıncaya kadar devam ediyoruz.

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store