Sign in

Software Developer

YapılandırmaKurulum ve Hello World!İlk adım olarak Monolitik Mimari’yi inceleyelim.

  • Monolitik yaklaşım için birden…


GIT

  • Git’e kendimizi tanıtmak.
$ git config --global user.name "Mustafa Dikyar"
$ git config --global user.email "iammustafadikyar@gmail.com"
  • Yapılandırmamızı kontrol etmek.
$ git config --global user.name
$ git config --global user.email
  • Bulunduğumuz dizinin yolu almak.
$ pwd
  • Bulunduğumuz dizin içerisindeki dosyaları listelemek.
$ ls
  • Farklı bir dizine (Change Directory) geçmek.
$…


image source : symmetrymagazine.org


Hata Mesajlarının Özelleştirilmesi


KISITLAMALAR


ÇEREZLERİN (COOKIE) YAPILANDIRILMASI

Mustafa Dikyar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store